Follow by Email

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

มะค่าสะอาด ความต่อเนื่องที่หยุดไม่ได้

เดินหน้าต่อเนื่องกับโครงการมะค่าสะอาด

เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ทุกหมู่บ้าน รักษาความสะอาดตลอดฤดูฝนนี้ โครงการมะค่าสะอาดยังจัดกิจกรรมต่อ ให้ความรู้เรื่องการคัดแยก จัดเก็บ และกำจัดขยะครัวเรือน ส่งเสริมการเลี้ยงและปล่อยปลาหางนกยูง

มอบรางวัลบ้าน สะอาดตา น่าอยู่

มอบสิ่งสนับสนุนบ้านสะอาด โดยชมรม อสม.บ้านทุ่งหนองแหวน

บ้านโกรกกระสัง


   บ้านหนองดุม

มอบโดย ท่านนายก อบต.มะค่า, ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองกระทุุ่มมอบโดย ท่านผู้ใหญ่บ้าน


บ้านหนองโพธิ์วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ความคืบหน้าโครงการมะค่า “สะอาดตา น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรคติดต่อ”

ความคืบหน้าโครงการมะค่า สะอาดตา น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรคติดต่อ

      19.00 น.ของ วันที่ 7 กันยายน 2557 ที่ศาลาประชาคมบ้านจันทร์ดุม ประเดิมมอบรางวัลชนะเลิศ และมอบสิ่งสนับสนุนบ้านที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน โครงการมะค่า สะอาดตา น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรคติดต่อ โดยมีบ้านผ่านการประเมินรอบแรกจากคณะกรรมการชมรม อสม.ตำบล มะค่า จำนวน 52 หลัง จากทั้งหมด 84 หลัง คิดเป็น 61.90 % เกณฑ์การประเมินเป็นอย่างไรชมตัวอย่างได้จาก vedio

 ผู้นำชุมชนประกาศผลการประเมิน บ้านสะอาดตา น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรคติดต่อ


เจ้าของโครงการชี้แจงผลการประเมิน และกิจกรรมต่อเนื่อง


รางวัลบ้านตัวอย่าง 3 รางวัล อ่างเลี้ยงปลาหางนกยูง


สิ่งสนับสนุน บ้านผ่านเกณฑ์ บ้านสะอาดตา น่าอยู่ ”  ได้ทุกหลังแต่ต้องผ่านเกณฑ์เจ้าของโครงการมอบรางวัลชนะเลิศ บ้านสะอาดตา น่าอยู่


ท่านผู้ใหญ่บ้านจันทร์ดุมมอบรางวัลรองชนะเลิศ บ้านสะอาดตา น่าอยู่
ประธาน อสม.บ้านจันทร์ดุมมอบสิ่งสนับสนุน บ้านผ่านเกณฑ์ บ้านสะอาดตา น่าอยู่


เสียงสะท้อน ที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของโครงการ นี่คือโอกาสพัฒนา
ทำไม บ้านฉันไม่ผ่านเกณฑ์ ?
บ้านฉันตกข้อไหน ?
บ้านผมสะอาดขนาดนี้ ยังไม่ผ่านอีกนิ ?
จะเอาอะไรเลี้ยงปลาหางนกยูง ?
บ้าน อสม.มีปลาหางนกยูง ?
จะแยกขยะแบบไหน ?
ทำยังไงจะเผาขยะไหม้ หน้านี้ ?
แยกขยะใส่ถุงไว้ได้ไหม ?
อสม.จะมาประเมิน อีกเมื่อไร ?
วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการ เด่น ปี 2557 มะค่า สะอาดตา น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรคติดต่อ

จากปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดครั้งใหญ่ ปี 2556 พบผู้ป่วย 16 ราย อัตราป่วย 379 ต่อแสนประชากร
ผลการวิเคราะห์สาเหตุเกิดจาก ชุมชนขาดการจัดการดูแลที่ดี ชุมชนไม่สะอาด การคัดแยกและกำจัดขยะไม่ถูกต้อง ทำให้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายจำนวนมาก ยากแก่การควบคุม
แนวคิด ดึงศักยภาพชุมชน ชุมชนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการป้องกันโรคติดต่อด้วยตนเอง
ชมรม อสม. ตำบลมะค่าจึงได้มีมติให้จัดทำโตรงการเป็นภาพรวมของตำบล โดยร่วมกันผลักดันผ่านประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน เป็น โครงการมะค่า สะอาดตา น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรคติดต่อ
กิจกรรม
รณรงค์ทำความสะอาดชุมชน

ท่านกำนัน ผู้นำทำความสะอาดชุมชน
 ส่งเสริมการ จัดการ คัดแยก จัดเก็บ ขยะครัวเรือน อสม.จัดทำที่คัดแยกขยะ เป็นตัวอย่างให้ชุมชน ใช้วัสดุท้องถิ่น

ส่งเสริมการเลี้ยงและปล่อยปลากินลูกน้ำ
เลี้ยงใน รพสต


เลี้ยงใน ครัวเรือนเลี้ยงใน วัด


เลี้ยงใน โรงเรียน

กิจกรรมการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายการตรวจประเมินโดย ชมรม อสม.ตำบล

ผลการดำเนินงาน


ตัวอย่างโครงการ
โครงการบ้านหนองกระทุ่ม สะอาดตา น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรคติดต่อ

หลักการและเหตุผล
          ปี 2556 ตำบลมะค่าพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรง พบผู้ป่วย รวม  17 รายอัตราป่วย 379/ต่อแสนประชากร
บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มหมู่บ้านเสี่ยงสูง เนื่องจากปี 2556 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5 ราย และผลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย (HI) มากกว่า 10 พบปัญหาชุมชนขาดการจัดการดูแลที่ดี ชุมชนไม่สะอาด การคัดแยกและกำจัดขยะไม่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแล จัดการชุมชนให้มีความสะอาด เป็นชุมชนที่น่าอยู่
-เพื่อไม่ให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ ในชุมชน
พื้นที่ตำเนินการ
          บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เป้าหมาย
          -ประชุมประชาคม ครั้ง จำนวน 40 คน
-อบรมความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและการบริหารจัดการขยะและความสะอาดชุมชน จำนวน 10คน 1 วัน
          -รณรงค์ทำความสะอาดชุมชน 1 ครั้ง ทำความสะอาด 40 ครัวเรือน
          -ครัวเรือนสะอาด 40 หลัง ตรวจ 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน
-คัดเลือกบ้านตัวอย่าง  3 หลัง ตรวจเฉพาะครั้งแรก 1 ครั้ง
กิจกรรมการดำเนินงาน

          1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
          2. ประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ หามาตรการร่วมกัน และกลวิธีการดำเนินงาน
3.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
-การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
-การบริหารจัดการขยะและความสะอาดในชุมชน
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน   
          5. ครัวเรือนดูแล จัดการ ทำความสะอาดครัวเรือน
          6.คณะกรรมการประเมินผล ตรวจเยี่ยมครัวเรือน และให้คะแนน ตามเกณฑ์ของชมรม     อสม.ตำบลมะค่า
          7.มอบรางวัลครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และบ้านตัวอย่าง
  8.สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน         

ระยะเวลาดำเนินการ
          ภาพรวมกิจกรรม 1 ตุลาคม 2556 30 กันยายน 2557
-คัดเลือกบ้านตัวอย่าง  3 หลัง ตรวจเฉพาะครั้งแรก 1 ครั้ง กรกฎาคม 2557
-มอบรางวัลบ้านตัวอย่าง 19 กันยายน 2557
-อบรมความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและการบริหารจัดการขยะและความสะอาดชุมชน จำนวน 100 คน 1 วัน 19 กันยายน 2557
งบประมาณ
          เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ปีงบประมาณ 2557
รวมเป็นเงิน15,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
-ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน 2,000 บาท
-ค่าอาหาร/อาหารว่างผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
-ค่าวิทยากร 3,000 บาท
ตัวชี้วัดผลผลิต
-ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก
-ค่า HIต่ำกว่า 10         
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-มีบ้านตัวอย่าง บ้านสะอาดตา น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรคติดต่อ เป็นแบบอย่างให้กับชุมชน
-ความร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาดูแล จัดการ บ้านเรือนและชุมชน
-ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ประเมิน บ้านสะอาดตา น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรคติดต่อ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ขมรม อสม.บ้านหนองกระทุ่ม

                             ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ
                                      (นางละมัย       พิพัฒน์)
                                  ประธาน อสม. บ้านหนองกระทุ่ม
                             ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ
                                      (นางทองเมี้ยน  จินดาวนิช)
                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองดุม
                             ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ
                                      (นายพลทัต  คูสกุลภัทรพงศ์)
                             ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติโครงการ
                                      (นายณรงค์          พลล้ำ)
                                นายกองค์การการบริหารส่วนตำบลมะค่า