Follow by Email

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันสงกรานต์ตำบลมะค่า ปี 2557

ที่ อบต.มะค่า อ.โนนไทย 

กิจกรรมการตรวจค้นหาต้อกระจกในผู้สูงอายุ
โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโนนไทย วัคถุประสงค์เพื่อคัดกรองและค้นหาโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ดำเนินการส่งต่อเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ฯ ท่านผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้ารับการตรวจ 60 ราย
กิจกรรมทอดผ้าป่าชมรมผู้สูงอายุ
เพื่อหารายได้สมทบเข้าชมรมผู้สูงอายุมะค่าทอง จัดสวัสดิการให้สมาชิกชมรมรวมทั้งสนับสนุนกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ ปัจจุบันมียอดกองทุนหลายแสนบาททีเดียว นับว่าเป็นชมรมที่เข้มแข็งอีกหนึ่งชมรม


และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ


กับทีมงาน อบต.มะค่า


และท่านปลัดหนุ่ม
วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

เพราะเราคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาอันดับแรกของพื้นที่ (รวมทั่วไทย)  ได้แก่มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ปัจจัยเสี่ยง เป็นที่ทราบกันดี การปฏิบัติตน อาหาร สิ่งแวดล้อม เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข...

       ต้องเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยน(พฤติกรรม)...

    ยังมีพื้นที่รกร้าง(รอบๆ หน่วยงาน/บ้านพัก)
อีกมากมาย...รอเวลาแพ้วถาง...หว่านพืชพันธ์ุ...


ปลูกสิ่งที่กิน..กินสิ่งที่่ปลูก..ให้อาหารอยู่ในกำมือเรา

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง... เดินสายกลาง...

                               ทำตามแรง...พอได้ออกกำลังกาย...........พืชผักผลไม้หมุนเวียนทั้งปี....


ลดรายจ่ายเพราะ.....มีตลาดอยู่หลังอนามัย

และอย่าลืม...มุมสงบร่มเย็น...ทางใจไว้พักผ่อน....videoวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

สถานการณ์โรคติดต่อตำบลมะค่า ปี 2557


สถานการ์ DF
เดือนกุมภาพันธ์ พบผู้ป่วย 1 ราย หมู่ที่ 2 เพศชาย อายุ 78 ปี
เดือน มีนาคม  พบผู้ป่วย 1 ราย หมู่ที่ 5 เพศชาย อายุ 9 ปี

สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ H1 N1
เดือนมีนาคม พบผู้ป่วย 1 ราย หมู่ที่ 6 เพศหญิง อายุ 49 ปี

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม Happy Work Place

ให้รางวัลชีวิต พาทีมงานพักผ่อนวันสิ้นปีที่วังน้ำเขียว