Follow by Email

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการ เด่น ป 2557 มะค่า สะอาดตา น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรคติดต่อ

จากปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดครั้งใหญ่ ปี 2556 พบผู้ป่วย 16 ราย อัตราป่วย 379 ต่อแสนประชากรvideo

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

เพราะเราคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาอันดับแรกของพื้นที่ (รวมทั่วไทย)  ได้แก่มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ปัจจัยเสี่ยง เป็นที่ทราบกันดี การปฏิบัติตน อาหาร สิ่งแวดล้อม เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข...

       ต้องเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยน(พฤติกรรม)...

    ยังมีพื้นที่รกร้าง(รอบๆ หน่วยงาน/บ้านพัก)
อีกมากมาย...รอเวลาแพ้วถาง...หว่านพืชพันธ์ุ...


ปลูกสิ่งที่กิน..กินสิ่งที่่ปลูก..ให้อาหารอยู่ในกำมือเรา

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง... เดินสายกลาง...

                               ทำตามแรง...พอได้ออกกำลังกาย...........พืชผักผลไม้หมุนเวียนทั้งปี....


ลดรายจ่ายเพราะ.....มีตลาดอยู่หลังอนามัย

และอย่าลืม...มุมสงบร่มเย็น...ทางใจไว้พักผ่อน....videoวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

สถานการณ์โรคติดต่อตำบลมะค่า ปี 2557


สถานการ์ DF
เดือนกุมภาพันธ์ พบผู้ป่วย 1 ราย หมู่ที่ 2 เพศชาย อายุ 78 ปี
เดือน มีนาคม  พบผู้ป่วย 1 ราย หมู่ที่ 5 เพศชาย อายุ 9 ปี

สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ H1 N1
เดือนมีนาคม พบผู้ป่วย 1 ราย หมู่ที่ 6 เพศหญิง อายุ 49 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

มหกรรมโคราชเมืองสะอาด รับมอบโล่และใบประกาศการประเมิน"โคราชเมืองสะอาด"

รพสต.หนองดุม ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม"โคราชเมืองสะอาด" ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คุณทองเมี้ยน จินดาวนิช ผอ.รพสต.หนองดุมเข้ารับมอบโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านชวน ศิรินันท์พร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ณ โรงแรมสีมาธานี
คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจประเมินวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กิจกรรมพัฒนา Green @ Clean โคราชเมืองสะอาด

จากอดีตสู่ปัจจุบัน
นับจากปี 2548 สอ.หนองดุม ได้สร้างรั้วล้อมรอบบริเวณ ทำให้สามารถพัฒนาโดยปรับภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร ออกแบบ วางแปลนและลงมือขุดดิน และปลูกต้นไม้ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ทุกคน  

ปี 2550 ได้รับจัดสรรงบลงทุนต่อเติมอาคารชั้นล่าง เนื่องจากต่อเติมคิวท้ายๆ เราจึงนำปัญหาของที่ต่างๆ มาปรับแก้ไข ตัวอย่างที่สำคัญคือ การต่อเติมระเบียงติดบันไดทั้งสองข้าง ก่อปิดทั้งหมด ทำประตูเข้าด้านข้างสามารถแก้ปัญหาฝนตก แดดออกได้เป็นอย่างดีครับ อีกจุดคือกั้นใต้ถุนบันไดทำเป็นห้องเก็บของ ก็ดูเรียบร้อยดีครับ

กิจกรรม 5 ส
     จาก ที่ทำงาน คือ บ้าน เราจึงเน้นความสะอาด โล่ง โปร่ง สบาย กับมุมพักผ่อนชมวิว..........HAS 55ความภาคภูมิใจของพวกเรา


"เรามิได้เริ่มทำ แต่ลงมือทำมาแล้วหลายปี"